Ochrana osobných údajov

 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov
 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

TECAK-KOVO, s.r.o.
Pod dolami 2628

093 01  Vranov nad Topľou


IČO: 36498327
DIČ: 2021889815
IČ DPH: SK2021889815

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15442/P

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

V prípade, ak má dotknutá osoba ohľadom spracovania osobných údajov akékoľvek otázky, alebo pokiaľ by chcela uplatniť ktorékoľvek svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, svoju žiadosť môže poslať e-mailom, poštou alebo aj osobne. Svoju žiadosť nám môžete zaslať na našu adresu alebo na e-mail: vyroba@tecak-kovo.sk. Žiadosť nemá ustanovenú formu a bude sa ňou zaoberať poverená osoba.


Prevádzkovateľ si týmto plní informačnú povinnosť voči svojím zákazníkom, potenciálnym zákazníkom a zmluvným partnerom (ďalej len „Dotknuté osoby“) týkajúcu sa spracovania ich osobných údajov (v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov [tzv. GDPR]).

Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.


Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich zákazníkov (resp. potenciálnych zákazníkov), s nasledovným účelom a na základe uvedeného právneho základu:

Účel :

 1. spracovanie účtovných dokladov (fakturácia dodávaného tovaru)
  • právny základ - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • kategórie osobných údajov – bežné osobné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa, názov firmy, fakturačná adresa firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodacia adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa)
 2. zasielanie dodávaného tovaru
  • právny základ – zmluva medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou
  • kategórie osobných údajov – bežné osobné údaje (meno, priezvisko, titul, adresa, názov firmy, dodacia adresa, telefonický kontakt)


Kategórie príjemcov osobných údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 1. zásielkové firmy
 2. sprostredkovatelia
 3. daňový úrad
 4. súd, exekútor, inkasná spoločnosť
 5. iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Dotknutých osôb budú uchovávané po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z archivačného poriadku Prevádzkovateľa.

Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov založené na zmluve, spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania zmluvy a navyše po dobu uplynutia premlčacej lehoty súvisiacej s uplatnením posledného do úvahy prichádzajúceho uplatniteľného nároku Prevádzkovateľa alebo Dotknutej osoby.

 

Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; (ii) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť.

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii) spracúvanie je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; (iv) Dotknutá osoba namietala spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami zamestnanca, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať, na základe čoho Prevádzkovateľ ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Dotknutá osoba má právo v prípade potreby podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými predpismi.

 

Ďalšie informácie o osobných údajoch

Dotknutá osoba sa môže u Poverenej osoby informovať, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, taktiež, či je Dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj sa môže informovať na možné následky neposkytnutia takýchto údajov.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.